系列
3RT5 3RT6 3TB A AX B CDC1 CDC10 CDC19s CJ19 CJ20 CJ20J CJ40 CJT1 CJX1 CJX1-K CJX1-N CJX1-□/□□N CJX2 CJX2-4P CJX2-N CJX2S CJX2s CJX2s-N CKJ5 D3N DILH EK EasyPact EasyPact TVS GC NC1 NC10 NC100 NC101 NC102 NC103 NC104 NC105 NC106 NC107 NC108 NC109 NC11 NC110 NC111 NC112 NC113 NC114 NC115 NC116 NC117 NC118 NC119 NC12 NC120 NC121 NC122 NC123 NC124 NC125 NC126 NC127 NC128 NC129 NC13 NC130 NC131 NC132 NC133 NC134 NC135 NC136 NC137 NC138 NC139 NC14 NC140 NC141 NC142 NC143 NC144 NC145 NC146 NC147 NC148 NC149 NC15 NC150 NC151 NC152 NC153 NC154 NC155 NC156 NC157 NC158 NC159 NC16 NC160 NC161 NC162 NC163 NC164 NC165 NC166 NC167 NC168 NC169 NC17 NC170 NC171 NC172 NC173 NC174 NC175 NC176 NC177 NC178 NC179 NC18 NC180 NC181 NC182 NC183 NC184 NC185 NC186 NC187 NC188 NC189 NC19 NC190 NC191 NC192 NC193 NC194 NC195 NC196 NC197 NC198 NC199 NC2 NC20 NC200 NC201 NC202 NC203 NC204 NC205 NC206 NC207 NC208 NC209 NC21 NC210 NC211 NC212 NC213 NC214 NC215 NC216 NC217 NC218 NC219 NC22 NC220 NC221 NC222 NC223 NC224 NC225 NC226 NC227 NC228 NC229 NC23 NC230 NC231 NC232 NC233 NC234 NC235 NC236 NC237 NC238 NC239 NC24 NC240 NC241 NC242 NC243 NC244 NC245 NC246 NC247 NC248 NC249 NC25 NC250 NC251 NC252 NC26 NC27 NC28 NC29 NC30 NC31 NC32 NC321 NC33 NC34 NC35 NC36 NC37 NC38 NC39 NC40 NC41 NC42 NC43 NC44 NC45 NC46 NC47 NC48 NC49 NC50 NC51 NC52 NC53 NC54 NC55 NC56 NC57 NC58 NC59 NC6 NC60 NC61 NC62 NC63 NC64 NC65 NC66 NC67 NC68 NC69 NC7 NC70 NC71 NC72 NC73 NC74 NC75 NC76 NC77 NC78 NC79 NC8 NC80 NC81 NC82 NC83 NC84 NC85 NC86 NC87 NC88 NC89 NC9 NC90 NC91 NC92 NC93 NC94 NC95 NC96 NC97 NC98 NC99 NCH8 NCK3 NCK5 NCX1 NXC SC SC・NEOSC TGC1 TVR TeSys TeSys D UA iCT xStart C 进口TeSys D
多选
更多
额定电流
10 100 1000 100A 105 10A 110 110A 115 12 120 125 12A 140 140A 145 150 16 160 160A 16A 17 170 18 180 185 20 200 200 A 40 °C) 在…上 <= 440 V AC-1 115 A 55 °C) 在…上 <= 440 V AC-3 205 210 22 220 220/230/240/380/400/415V:100A;660/690V:49A 220/230/240/380/400/415V:115A;660/690V:86A 220/230/240/380/400/415V:12A;660/690V:9A 220/230/240/380/400/415V:150A;660/690V:107A 220/230/240/380/400/415V:18A;660/690V:10.6A(AC-3)/9A(AC-4) 220/230/240/380/400/415V:205A;660/690V:137A 220/230/240/380/400/415V:25A;660/690V:17.3A(AC-3)/14A(AC-4) 220/230/240/380/400/415V:265A;660/690V:185A 220/230/240/380/400/415V:300A;660/690V:235A 220/230/240/380/400/415V:32A;660/690V:21.9A(AC-3)/17.3A(AC-4) 220/230/240/380/400/415V:400A;660/690V:303A 220/230/240/380/400/415V:40A;660/690V:34A 220/230/240/380/400/415V:500A;660/690V:354A 220/230/240/380/400/415V:50A;660/690V:39A 220/230/240/380/400/415V:65A;660/690V:42A 220/230/240/380/400/415V:6A;660/690V:3.8A 220/230/240/380/400/415V:80A;660/690V:49A 220/230/240/380/400/415V:9A;660/690V:4.9A 220/230/240/380/400/415V:9A;660/690V:6.7A 220/230/240V:12A;380/400/415V:12A(AC-3)/9A(AC-4);660/690V:4.9A 220/230/240V:170A;380/400/415V:170A(AC-3)/150A(AC-4);660/690V:118A(AC-3)/107A(AC-4) 220/230/240V:38A;380/400/415V:38A(AC-3)/32A(AC-4);660/690V:21.9A(AC-3)/17.3A(AC-4) 220V/230V/380/400V:100A;660V/690V:49A 220V/230V/380/400V:120A;660V/690V:86A 220V/230V/380/400V:12A;660V/690V:8.9A 220V/230V/380/400V:160A;660V/690V:107A 220V/230V/380/400V:185A(AC-4)/160A(AC-4);660V/690V:107A 220V/230V/380/400V:18A;660V/690V:12A 220V/230V/380/400V:225A(AC-4)/185A(AC-4);660V/690V:118A(AC-4)/107A(AC-4) 220V/230V/380/400V:25A;660V/690V:18A 220V/230V/380/400V:265A;660V/690V:170A(AC-4)/137A(AC-4) 220V/230V/380/400V:32A;660V/690V:22A 220V/230V/380/400V:330A;660V/690V:235A(AC-4)/170A(AC-4) 220V/230V/380/400V:400A(AC-4)/330A(AC-4);660V/690V:303A(AC-4)/235A(AC-4) 220V/230V/380/400V:40A;660V/690V:34A 220V/230V/380/400V:500A;660V/690V:353A(AC-4)/303A(AC-4) 220V/230V/380/400V:50A;660V/690V:39A 220V/230V/380/400V:630A(AC-4)/500A(AC-4);660V/690V:400A(AC-4)/353A(AC-4) 220V/230V/380/400V:65A;660V/690V:42A 220V/230V/380/400V:6A;660V/690V:3.8A 220V/230V/380/400V:75A;660V/690V:42A 220V/230V/380/400V:85A;660V/690V:49A 220V/230V/380/400V:9A;660V/690V:4.9A 220V/230V/380/400V:9A;660V/690V:6.6A 220V/230V:12A;380/400V:12A(AC-3)/9A(AC-4);660V/690V:4.9A 220V/230V:16A;380/400V:16A(AC-3)/12A(AC-4);660V/690V:8.9A 220V/230V:22A;380/400V:22A(AC-3)/18A(AC-4);660V/690V:14A(AC-3)/12A(AC-4) 220V/230V:38A;380/400V:38A(AC-4)/32A(AC-4);660V/690V:22A 225 23.1 230 24 245 25 25-38 250 250A 25A 26 265 30 300 305 315 32 330 36.1 370 38 380 380/400,660/690 40 40-65 400 400A 40A 410 45 475 48 50 500 52.5 550 6 6 A 60 620 63 630 630A 63A 65 65.7 75 80 800 85 9 9 A 在…上 <= 440 V AC AC-3 适用 电源回路 20 A (<= 50 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 适用 电源回路 16 A (<= 70 °C) 在…上 690 V AC AC-1 适用 电源回路 9-18 95 96 AC-1、AC-7a:20A;AC-7b:9A AC-1、AC-7a:25A;AC-7b:9A AC-1、AC-7a:40A;AC-7b:15A AC-1、AC-7a:63A;AC-7b:20A AC-3:11A(220V)/12A(3800V)/9A(660V);AC-4:5.5A(380V) AC-3:125A;AC-4:100A AC-3:14A(220V)/17A(3800V)/13A(660V);AC-4:7.5A(380V) AC-3:160A;AC-4:130A AC-3:19A(220V)/25A(3800V)/13A(660V);AC-4:11A(380V) AC-3:250A;AC-4:200A AC-3:400A;AC-4:330A AC-3:630A;AC-4:500A AC-3:65;AC-4:80 AC-3:9A(220/380V)/5.2A(660V);AC-4:4A(380V) AC100A AC105A AC10A AC110A AC115A AC12A AC130A AC1400A AC140A AC145A AC150A AC15A AC160A AC16A AC170A AC17A AC185A AC18A AC205A AC20A AC210A AC225 AC22A AC230A AC23A AC250A AC25A AC260A AC265 AC26A AC29A AC300 AC300A AC305A AC30A AC32A AC370A AC37A AC380/400V:115A;AC660/690V:86A AC380/400V:12A(AC-3)/5(AC-4);AC660/690V:8.9A(AC-3)/2A(AC-4) AC380/400V:12A(AC-3)/5A(AC-4);AC660/690V:8.9A(AC-3)/2A(AC-4) AC380/400V:150A;AC660/690V:107A AC380/400V:170A(AC-3)/150A(AC-4);AC660/690V:118A(AC-3)/107A(AC-4) AC380/400V:18A(AC-3)/7.7A(AC-4);AC660/690V:12A(AC-3)/3.8A(AC-4) AC380/400V:205A;AC660/690V:137A AC380/400V:22A(AC-3)/7.7A(AC-4);AC660/690V:14A(AC-3)/3.8A(AC-4) AC380/400V:250A;AC660/690V:170A AC380/400V:25A(AC-3)/8.5A(AC-4);AC660/690V:18A(AC-3)/4.4A(AC-4) AC380/400V:300A;AC660/690V:235A AC380/400V:32A(AC-3)/12A(AC-4);AC660/690V:21A(AC-3)/7.5A(AC-4) AC380/400V:32A(AC-3)/12A(AC-4);AC660/690V:22A(AC-3)/7.5A(AC-4) AC380/400V:38A(AC-3)/12A(AC-4);AC660/690V:22A(AC-3)/7.5A(AC-4) AC380/400V:40A(AC-3)/18.5A(AC-4);AC660/690V:34A(AC-3)/9A(AC-4) AC380/400V:410A;AC660/690V:303A AC380/400V:475A;AC660/690V:353A AC380/400V:50A(AC-3)/24A(AC-4);AC660/690V:39A(AC-3)/12A(AC-4) AC380/400V:620A;AC660/690V:462A AC380/400V:65A(AC-3)/28A(AC-4);AC660/690V:42A(AC-3)/14A(AC-4) AC380/400V:80A(AC-3)/37A(AC-4);AC660/690V:49A(AC-3)/17.3A(AC-4) AC380/400V:95A(AC-3)/44A(AC-4);AC660/690V:49A(AC-3)/21.3A(AC-4) AC380/400V:9A(AC-3)/3.5A(AC-4);AC660/690V:6.6A(AC-3)/1.5A(AC-4) AC380/400V:AC12/5A;AC660/690V:AC8.9/2A AC380/400V:AC18/7.7A;AC660/690V:AC12/3.8A AC380/400V:AC25/8.5A;AC660/690V:AC18/4.4A AC380/400V:AC32/12A;AC660/690V:AC21/7.5A AC380/400V:AC40/18.5A;AC660/690V:AC34/9A AC380/400V:AC65/28A;AC660/690V:AC42/14A AC380/400V:AC80/37A;AC660/690V:AC49/17.3A AC380/400V:AC9/3.5A;AC660/690V:AC6.6/1.5A AC380/400V:AC95/44A;AC660/690V:AC49/21.3A AC380/400V:ACAC40/18.5AA;AC660/690V:ACAC34/9AA AC380/440V:AC50/24A;AC660/690V:AC39/12A AC380/440V:ACAC50/24AA;AC660/690VV:ACAC39/12AA AC380/440:AC50/24A;AC660/690V:AC39/12A AC380V:115A;AC690V:86A AC380V:150A;AC400AV:108A AC380V:185A;AC690V:118A AC380V:225A;AC690V:137A AC380V:265A;AC690V:170A AC380V:330A;AC690V:235A AC380V:400A;AC690V:303A AC380V:500A;AC690V:353A AC380V:630A;AC690V:462A AC380V:6A;AC660V/690V:3.8A AC380V:800A(AC-3)/630A(AC-4);AC690V:486A(AC-3)/462A(AC-4) AC380V:9A;AC660V/690V:5A AC38A AC400 AC400A AC40A AC43A AC45A AC475A AC500 AC50A AC60A AC630 AC630A AC63A AC65A AC6A AC72.2A AC75A AC80A AC820 AC85A AC87A AC95A AC96A AC9A DA12A DC115A DC12A DC150A DC18A DC25A DC32A DC38A DC80A DC95A DC9A
多选
更多
线圈频率(Hz)
多选
更多
更多参数(线圈频率(Hz)/主触点等)
收起
加入购物车
< >
1 / 100
 • 大图
 • 列表

  6914  

件商品
 • 商品信息
 • 品牌 型号 类别 系列 额定电流 线圈电压(V) 线圈频率(Hz) 主触点
  西域价
  价格说明:
  西域价:
  是指普通会员最终购买商品的价格。

  会员价或折扣价:
  是指通过企业认证的会员,可享的专属审批折扣价。
  预计出货日
 • 购买数量
 • 正泰
  CHINT
 • CJX2-0910 110V
 • 交流线圈接触器
 • CJX2
 • AC380/400V:AC9/3.5A;AC660/690V:AC6.6/1.5A
 • AC110
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 36.59
 • 有库存
正泰CHINT 交流接触器,CJX2-0910 110V
西域价: ¥ 36.59
西域订货号: MAS701
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • NC8-32 220/230V
 • 交流线圈接触器
 • NC8
 • 220/230/240/380/400/415V:32A;660/690V:21.9A(AC-3)/17.3A(AC-4)
 • 220/230
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 125.11
 • 有库存
正泰CHINT NC8系列交流接触器,NC8-32,220/230V
西域价: ¥ 125.11
西域订货号: AXW290
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • CJ40-400 220V
 • 交流线圈接触器
 • CJ40
 • 400
 • 220
 • 50
 • 2NO+2NC
 • ¥ 1639.00
 • 有库存
正泰CHINT CJ40系列交流接触器,CJ40-400 220V
西域价: ¥ 1639.00
西域订货号: AXV675
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1D95M7C
 • 交流线圈接触器
 • TeSys
 • 95
 • AC220
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 478.90
 • 有库存
施耐德Schneider 交流线圈接触器,LC1D95M7C,95A,220V,三极
西域价: ¥ 478.90
西域订货号: MAU514
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 德力西
  DELIXI
 • CJX218N01Q
 • 交流线圈接触器
 • CJX2-N
 • AC18A
 • AC380
 • 50
 • 3NO
 • ¥ 100.90
 • 有库存
德力西DELIXI 可逆接触器,CJX2-18N/01 380V,CJX218N01Q
西域价: ¥ 100.90
西域订货号: EDE029
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • NC8-18/22/Z DC48V
 • 直流线圈接触器
 • NC163
 • 18
 • 48
 • 2NO+2NC
 • ¥ 135.89
 • 有库存
正泰CHINT NC8系列直流接触器,NC8-18/22/Z,DC48V
西域价: ¥ 135.89
西域订货号: AZM111
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 德力西
  DELIXI
 • CDC106022M
 • 交流线圈接触器
 • CDC10
 • AC60A
 • AC220
 • 50
 • 3NO
 • ¥ 232.90
 • 有库存
德力西DELIXI 交流线圈接触器,CDC10-60 22 220V,CDC106022M
西域价: ¥ 232.90
西域订货号: ECX236
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1D80008D7
 • 交流线圈接触器
 • 进口TeSys D
 • 80
 • AC42
 • 50/60
 • 2NO+2NC
 • ¥ 1949.00
 • 有库存
施耐德Schneider 交流线圈接触器,LC1D80008D7
西域价: ¥ 1949.00
西域订货号: RKL776
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1D25MD
 • 直流线圈接触器
 • 进口TeSys D
 • DC25A
 • DC220
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 382.90
 • 有库存
施耐德Schneider TeSys D系列三极接触器,25A,220VDC,LC1D25MD
西域价: ¥ 382.90
西域订货号: RKJ191
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1N3201M7N
 • 交流线圈接触器
 • D3N
 • AC32A
 • 220
 • 50/60
 • 1NC
 • ¥ 95.39
 • 有库存
施耐德Schneider EasyPact D3N接触器,32A,220V50/60Hz,1NC,LC1N3201M7N
西域价: ¥ 95.39
西域订货号: AKM745
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1N2510M7N
 • 交流线圈接触器
 • D3N
 • AC25A
 • 220
 • 50/60
 • 1NO
 • ¥ 72.09
 • 有库存
施耐德Schneider EasyPact D3N接触器,25A,220V50/60Hz,1NO,LC1N2510M7N
西域价: ¥ 72.09
西域订货号: AKM732
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • ABB
 • A185-30-11 AC220-230V50HZ/230-240V60HZ
 • 交流线圈接触器
 • A
 • AC185A
 • AC220-230/230-240
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 2299.00
 • 有库存
ABB 接触器,A185-30-11(AC220-230V50HZ/AC230-240V60HZ)
西域价: ¥ 2299.00
西域订货号: RKC961
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • ABB
 • A9-30-10 AC220-230V50HZ/AC230-240V60HZ
 • 交流线圈接触器
 • A
 • AC9A
 • AC220-230/230-240
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 98.89
 • 有库存
ABB 接触器,A9-30-10(AC220-230V50HZ/AC230-240V60HZ)
西域价: ¥ 98.89
西域订货号: RKC889
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • ABB
 • A16-30-10 AC220-230V50HZ/AC230-240V60HZ
 • 交流线圈接触器
 • A
 • AC17A
 • AC220-230/230-240
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 132.90
 • 有库存
ABB 接触器,A16-30-10(AC220-230V50HZ/AC230-240V60HZ)
西域价: ¥ 132.90
西域订货号: RKC905
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • ABB
 • A40-30-10 AC220-230V50HZ/AC230-240V60HZ
 • 交流线圈接触器
 • A
 • AC37A
 • AC220-230/230-240
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 318.90
 • 有库存
ABB 接触器,A40-30-10(AC220-230V50HZ/AC230-240V60HZ)
西域价: ¥ 318.90
西域订货号: RKC929
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1E160B5N
 • 交流线圈接触器
 • EasyPact TVS
 • 160
 • AC24
 • 50
 • 3NO
 • ¥ 672.90
 • 有库存
施耐德Schneider EasyPact TVS(TeSys E)交流线圈接触器,LC1E160B5N
西域价: ¥ 672.90
西域订货号: RCB395
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • ABB
 • A26-30-10(AC24V50/60HZ)
 • 交流线圈接触器
 • A
 • AC26A
 • AC24
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 188.90
 • 有库存
ABB 接触器,A26-30-10(AC24V50/60HZ)
西域价: ¥ 188.90
西域订货号: RKC911
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • CJX2-1201 220V
 • 交流线圈接触器
 • CJX2
 • AC380/400V:AC12/5A;AC660/690V:AC8.9/2A
 • AC220
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 37.79
 • 有库存
正泰CHINT 交流接触器,CJX2-1201 220V
西域价: ¥ 37.79
西域订货号: MAS605
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1D18M7C
 • 交流线圈接触器
 • TeSys
 • 18
 • AC220
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 89.99
 • 有库存
施耐德Schneider 交流线圈接触器,LC1D18M7C,18A,220V,三极
西域价: ¥ 89.99
西域订货号: MAU428
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • NC8-12/22/Z DC48V
 • 直流线圈接触器
 • NC11
 • 12
 • 48
 • 2NO+2NC
 • ¥ 108.54
 • 有库存
正泰CHINT NC8系列直流接触器,NC8-12/22/Z,DC48V
西域价: ¥ 108.54
西域订货号: APV028
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • CJX2-1201 380V
 • 交流线圈接触器
 • CJX2
 • AC380/400V:AC12/5A;AC660/690V:AC8.9/2A
 • AC380
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 37.79
 • 有库存
正泰CHINT 交流接触器,CJX2-1201 380V
西域价: ¥ 37.79
西域订货号: MAS606
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1D300M5C
 • 交流线圈接触器
 • TeSys
 • 300
 • AC220
 • 50/60
 • ¥ 2919.00
 • 有库存
施耐德电气Schneider Electric TeSys D系列三极接触器,300A,220V,50Hz,LC1D300M5C
西域价: ¥ 2919.00
西域订货号: BLL013
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • NC8-09/Z DC48V
 • 直流线圈接触器
 • NC97
 • 9
 • 48
 • 3NO
 • ¥ 106.06
 • 有库存
正泰CHINT NC8系列直流接触器,NC8-09/Z,DC48V
西域价: ¥ 106.06
西域订货号: AZF942
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • CJX2-3201 220V
 • 交流线圈接触器
 • CJX2
 • AC380/400V:AC32/12A;AC660/690V:AC21/7.5A
 • AC220
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 96.39
 • 有库存
正泰CHINT 交流接触器,CJX2-3201 220V
西域价: ¥ 96.39
西域订货号: MAS617
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1D50AM7C
 • 交流线圈接触器
 • TeSys
 • 50
 • AC230
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 243.90
 • 有库存
施耐德Schneider 交流线圈接触器,LC1D50AM7C,50A,220V,三极
西域价: ¥ 243.90
西域订货号: RQA305
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • CJX2-3201 36V
 • 交流线圈接触器
 • CJX2
 • AC380/400V:AC32/12A;AC660/690V:AC21/7.5A
 • AC36
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 96.39
 • 有库存
正泰CHINT 交流接触器,CJX2-3201 36V
西域价: ¥ 96.39
西域订货号: MAS727
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1D50AQ7C
 • 交流线圈接触器
 • TeSys
 • 50
 • AC380
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 259.90
 • 有库存
施耐德Schneider 交流线圈接触器,LC1D50AQ7C,50A,380V,三极
西域价: ¥ 259.90
西域订货号: RQA307
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • CJX2-2510 220V
 • 交流线圈接触器
 • CJX2
 • AC380/400V:AC25/8.5A;AC660/690V:AC18/4.4A
 • AC220
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 56.49
 • 有库存
正泰CHINT 交流接触器,CJX2-2510 220V
西域价: ¥ 56.49
西域订货号: MAS615
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1D65AM7C
 • 交流线圈接触器
 • TeSys
 • 65
 • AC230
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 308.90
 • 有库存
施耐德Schneider 交流线圈接触器,LC1D65AM7C,65A,220V,三极
西域价: ¥ 308.90
西域订货号: SER651
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • CJX2-9511 220V
 • 交流线圈接触器
 • CJX2
 • AC380/400V:AC95/44A;AC660/690V:AC49/21.3A
 • AC220
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 342.90
 • 有库存
正泰CHINT 交流接触器,CJX2-9511 220V
西域价: ¥ 342.90
西域订货号: MAS629
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1D25M7C
 • 交流线圈接触器
 • TeSys
 • 25
 • AC220
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 105.90
 • 有库存
施耐德Schneider 交流线圈接触器,LC1D25M7C,25A,220V,三极
西域价: ¥ 105.90
西域订货号: MAU445
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • CJX2-4011 220V
 • 交流线圈接触器
 • CJX2
 • AC380/400V:AC40/18.5A;AC660/690V:AC34/9A
 • AC220
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 155.90
 • 有库存
正泰CHINT 交流接触器,CJX2-4011 220V
西域价: ¥ 155.90
西域订货号: MAS621
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 施耐德电气
  Schneider Electric
 • LC1D09M7C
 • 交流线圈接触器
 • TeSys
 • 9
 • AC220
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 65.59
 • 有库存
施耐德Schneider 交流线圈接触器,LC1D09M7C,9A,220V,三极
西域价: ¥ 65.59
西域订货号: MAU390
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • CJX2-0910 220V
 • 交流线圈接触器
 • CJX2
 • AC380/400V:AC9/3.5A;AC660/690V:AC6.6/1.5A
 • AC220
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 35.09
 • 有库存
正泰CHINT 交流接触器,CJX2-0910 220V
西域价: ¥ 35.09
西域订货号: MAS603
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • CJX2-1210 220V
 • 交流线圈接触器
 • CJX2
 • AC380/400V:AC12/5A;AC660/690V:AC8.9/2A
 • AC220
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 37.79
 • 有库存
正泰CHINT 交流接触器,CJX2-1210 220V
西域价: ¥ 37.79
西域订货号: MAS607
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 正泰
  CHINT
 • CJX2-2510 240V
 • 交流线圈接触器
 • CJX2
 • AC380/400V:AC25/8.5A;AC660/690V:AC18/4.4A
 • AC240
 • 50/60
 • 3NO
 • ¥ 58.69
 • 有库存
正泰CHINT CJX2交流线圈接触器,CJX2-2510 240V
西域价: ¥ 58.69
西域订货号: RNS522
库存: 有库存
加入购物车
- +
沪公网安备 31011502008645号 | 沪ICP备09003861号